top of page
panama-van-lifestyle-15-1.jpg

Warunki najmu

Ogólne Warunki Najmu (OWN)

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia Umowy, której przedmiotem jest najem Pojazdu określonego w Umowie lub w rezerwacji pomiędzy Klientem – Najemcą a Wynajmującym, tj. spółką THE CAMPERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000960025. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy.

§ 1

Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego

1. Najem rozpoczyna się z chwilą przekazania Pojazdu Najemcy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Od tego momentu ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia Pojazdu przechodzi na Najemcę.
2. Pojazd, będący przedmiotem najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub innego Użytkownika wskazanych w Umowie. Najemca osobiście ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców prowadzących Pojazd będący przedmiotem najmu identycznie jak za swoje.
3. Kierujący Pojazdem Najemca lub Użytkownik musi spełniać wymogi określone polisą ubezpieczeniową Pojazdu, jak również ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w szczególności musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać od co najmniej 3 lat ważne uprawnienie do prowadzenia Pojazdu, tj. prawo jazdy kategorii B.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania najmu Pojazdu, jak również za wszelkie zaniedbania oraz postępowanie niezgodne z postanowieniami Umowy, OWN oraz OWU. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z własnej winy, jak również z winy osoby, której powierzył Pojazd oraz z winy pasażerów Pojazdu w trakcie trwania Umowy najmu i w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu.
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Najemca przedkłada Wynajmującemu dokumenty niezbędne do podpisania Umowy Najmu dotyczące każdej z osób, które zgodnie z postanowieniami Umowy będą uprawnione do prowadzenia Pojazdu, będącego przedmiotem najmu, tj. zawsze po dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z zastrzeżeniem, że jednym z tych dokumentów dotyczących każdej z osób mających prowadzić Pojazd będzie ważny dokument prawa jazdy. W przypadku, gdy Najemca zawiera umowę najmu Pojazdu w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Najemca przedstawia Wynajmującemu aktualny wydruk potwierdzający wpis Najemcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu.


§ 2

Warunki ubezpieczenia OC/AC


1. Pojazdy, będące przedmiotem najmu nazasadach określonych w Umowie oraz niniejszych OWN są objęte ubezpieczeniem OC i AC na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Wynajmującego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Zakres ubezpieczenia, odpowiedzialność ubezpieczyciela, a także procedurę postępowania w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem szczegółowo określają przekazane przez Wynajmującego Najemcy ogólne warunki ubezpieczenia. Zawierając Umowę najmu Najemca potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia Pojazdu, będącego przedmiotem najmu.

2. Najemca jest zobowiązany przestrzegać postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, będącego przedmiotem najmu przez inne osoby wskazane w Umowie, Najemca jest zobowiązany do poinformowania tych osób o zobowiązaniu do przestrzegania postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę, Użytkownika lub pasażera Pojazdu postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, w tym za szkody, których pokrycia odmówił ubezpieczyciel.
4. Pokrycie szkody na podstawie ubezpieczenia nie nastąpi w zakresie szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela i w zakresie szkód nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi w sposób pozwalający na wypłatę odszkodowania bądź niezgłoszonych Wynajmującemu w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od chwili zdarzenia, bądź zauważenia szkody przez Najemcę.
5. Ubezpieczeniem OC/AC są objęte szkody komunikacyjne (zdarzenia powstałe w wyniku ruchu drogowego) oraz kradzieżowe o wartości powyżej 5000 zł. W przypadku skorzystania z ubezpieczenia OC/AC udział własny Najemcy, tj. część szkody, którą samodzielnie zobowiązany jest pokryć Najemca wynosi:
a) w przypadku ubezpieczenia OC – 2.500 zł,
b) w przypadku ubezpieczenia AC – 5.000 zł.
6. Za wszelkie szkody Pojazdu o wartości poniżej 5.000 zł, które nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC, odpowiedzialność ponosi Najemca, z wykorzystaniem uiszczonej przez niego kaucji, o której mowa w § 7 OWN, chyba że sprawcą szkody jest osoba trzecia, która przyznaje się do spowodowania zdarzenia/szkody i posiada ważną polisę ubezpieczeniową obejmującą przedmiotowe zdarzenie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu niezwłocznie komplet dokumentów niezbędny do uzyskania odszkodowania od sprawcy zdarzenia, pod rygorem przyjęcia odpowiedzialności Najemcy za powstałą szkodę.


§ 3

Rezerwacja, zawarcie Umowy


1. Klient ma możliwość złożenia wobec Wynajmującego zapytania o dostępność danego Pojazdu w określonych terminach za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego, telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej Wynajmującego lub bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego.
2. Rezerwacja Pojazdu wymaga:
a) potwierdzenia przez Wynajmującego dostępności Pojazdu w terminie wskazanym przez Klienta oraz przedstawienia oferty obejmującej wysokość wynagrodzenia należnego z góry Wynajmującemu z tytułu najmu Pojazdu, w oparciu o aktualny cennik zamieszczony na stronie internetowej Wynajmującego, chyba że strony Umowy postanowią inaczej,
b) wpłaty przez Klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitych kosztów najmu Pojazdu wskazanych przez Wynajmującego, którą Klient uiszcza na wskazany przez Wynajmującego numer rachunku bankowego lub gotówką w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oferty od Wynajmującego, pod rygorem uznania, że Klient rezygnuje z rezerwacji Pojazdu.
3. W terminie 7 dni od dnia uiszczenia opłaty rezerwacyjnej Klient podpisuje elektronicznie lub w siedzibie Wynajmującego Umowę Najmu, po uprzednim przesłaniu lub okazaniu Wynajmującemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 OWU oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, jeśli wcześniej nie zostały one przedłożone Wynajmującemu.
4. Podpisanie Umowy oznacza jednocześnie zapoznanie oraz akceptację przez Najemcę
postanowień niniejszego OWN.


§ 4
Rozwiązanie Umowy

1. Najemca może odstąpić od zawartej Umowy przed rozpoczęciem najmu. Oświadczenie odstąpieniu od zawartej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Najemcę Wynajmujący obciąży Najemcę następującymi kosztami:
a) jeśli do rozpoczęcia najmu, tj. daty wydania Najemcy Pojazdu pozostało więcej niż 30 dni kalendarzowych – opłatą w wysokości 500.00 zł,
b) jeśli do rozpoczęcia najmu, tj. daty wydania Najemcy Pojazdu pozostało pomiędzy 30 a 14 dni kalendarzowych – opłatą w wysokości 100% wpłaconej przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej, do której zatrzymania uprawniony jest wówczas Wynajmujący,
c) jeśli do rozpoczęcia najmu, tj. daty wydania Najemcy Pojazdu pozostało mniej niż 14 dni kalendarzowych – opłatą w wysokości 50% całkowitej kwoty Wynagrodzenia z tytułu najmu Pojazdu.
3. Równoznaczny z odstąpieniem od Umowy przez Najemcę pozostaje brak dokonania przez Najemcę płatności przewidzianych w § 5 OWN poniżej, jak również nieodebranie Pojazdu w ustalonym przez strony terminie, celem wydania Pojazdu Najemcy.

 

§ 5
Wynagrodzenie

1. Poza Wynagrodzeniem należnym Wynajmującemu z tytułu najmu w wysokości wskazanej w Umowie (,,Wynagrodzenie”), Najemca uiszcza również na rzecz Wynajmującego opłatę serwisową, która obejmuje koszty związane z przygotowaniem przez Wynajmującego Pojazdu przed rozpoczęciem najmu, tj. związane z napełnieniem jednej butli gazowej, przygotowaniem i wyposażeniem toalety chemicznej w specjalistyczny płyn i papier do toalety, uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych, przeglądem Pojazdu, myciem zewnętrznym, ozonowaniem i dezynfekcją oraz szkoleniem Najemcy w zakresie kompleksowej obsługi Pojazdu. Kwota z tytułu opłaty serwisowej doliczana jest do kwoty należnego Wynajmującemu Wynagrodzenia z tytułu najmu Pojazdu.
2. Wynagrodzenie wraz z opłatą serwisową Najemca zobowiązany jest uiścić na rzecz Wynajmującego gotówką lub na wskazany przez Wynajmującego numer rachunku bankowego przed rozpoczęciem najmu, tj. przed przekazaniem Pojazdu Najemcy. Brak uiszczenia Wynagrodzenia lub opłaty serwisowej w ww. terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. Brak uiszczenia przez Najemcę Wynagrodzenia lub opłaty serwisowej, w sytuacji, w której Najemca nie odstąpił wcześniej od Umowy, skutkuje możliwością
skorzystania przez Wynajmującego z uprawnień wskazanych w § 4 ust. 2 OWN.
3. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego lub przekazania gotówki za pokwitowaniem.

 

§ 6
Wydanie i zwrot pojazdu

1. Termin najmu jest określony w Umowie. Wynajmujący oświadcza, iż okresy najmu dzielą się na sezony: wysoki, średni i niski i są określone
w aktualnym cenniku.
2. Doba najmu rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00, chyba że Strony Umowy postanowią inaczej.
3. Wydanie oraz Zwrot Pojazdu następują na podstawie sporządzonego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Najemca otrzymuje Pojazd czysty, uprzątnięty, sprawny technicznie oraz z pełnym zbiornikiem paliwa i z wyposażeniem wskazanym każdorazowo w treści protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu z opróżnioną toaletą chemiczną. W razie zaniechania takiego obowiązku, Najemca zostanie obciążony kosztem takiej usługi zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz AdBlue. W razie zaniechania tego obowiązku, Najemca zostanie obciążony opłatą odpowiadającą kosztom uzupełnionego przez Wynajmującego paliwa, według ceny rynkowej paliwa, powiększoną o koszty administracyjne w wysokości 100 zł.
5. Za samowolne przedłużenie przez Najemcę terminu najmu Pojazdu, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu zwrotu Pojazdu przewidzianego w Umowie. Nadto, Najemca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w tym czasie w związku z użytkowaniem Pojazdu. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 6 godzin i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten może poinformować organy ścigania, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą kaucji. Jeżeli najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie Najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwroty opłaty z tego tytułu.
6. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia wszelkich opisanych w niniejszym paragrafie należności z wpłaconej przez Najemcę kwoty kaucji, o której mowa w § 7 OWN.

§ 7
Kaucja

1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 5000 zł jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z zawartej Umowy, a obejmujących m. in. kradzież Pojazdu, szkodę całkowitą, zgubienie/ utratę kluczyków lub/i pilota do autoalarmu, tablic, dokumentów Pojazdu, uszkodzenie zewnątrz Pojazdu, uszkodzenie wewnątrz Pojazdu, nieterminowy zwrot Pojazdu, zwrot Pojazdu w stanie niezgodnym ze stanem wydanym, w tym braki, uszkodzenia wyposażenia oraz inne wskazane w umowie Najmu oraz OWN.
2. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na wskazany przez Wynajmującego numer rachunku bankowego lub gotówką, najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu, tj. w dniu wydania Pojazdu Najemcy.
3. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z wpłaconej przez Najemcę kaucji wszelkich należności wynikających z zobowiązań Najemcy
powstałych w związku z zawarciem Umowy Najmu, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków Najemcy.
4. Zwrot kaucji na rzecz Najemcy następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu Wynajmującemu, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu w razie stwierdzenia przez Wynajmującego szkód w przedmiocie najmu czy też wyceny innych ewentualnych roszczeń i okoliczności uzasadniających zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego.
5. Jeśli wysokość zobowiązań Najemcy powstałych w związku z najmem Pojazdu przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań w części w jakiej przewyższają one wysokość uiszczonej przez niego kaucji.
6. W sytuacji szkody całkowitej bądź kradzieży powstałej z winy Najemcy i/lub innej osoby, której Najemca powierzył Pojazd, Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji w pełnej wysokości.

§ 8

Odpowiedzialność Najemcy i ograniczenia w zakresie użytkowania

1.Za powstałe szkody w Pojeździe lub Wyposażeniu Pojazdu odpowiedzialny jest Najemca. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez prowadzącego Pojazd oraz pozostałych użytkowników Pojazdu, chyba że szkoda powstała nie z jego winy i wskazana jest osoba trzecia jako sprawca, która przyznała się do wyrządzenia szkody w stosownym oświadczeniu lub została na tę okoliczność sporządzona policyjna notatka.
2. Odpowiedzialność Najemcy dotyczy m.in. odpowiedzialności za szkody wynikające z niedbałości Najemcy i innych użytkowników w użytkowaniu Pojazdu.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z najmem Pojazdu również w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania wskutek naruszenia przez Najemcę postanowień przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.
5. Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte przez Wynajmującego po zwrocie Pojazdu Wynajmującemu, nieujawnione w trakcie zwrotu Pojazdu, a ujawnione w okresie od zwrotu Pojazdu, a przed wydaniem Pojazdu przez Wynajmującego do kolejnego najmu. W takiej sytuacji Wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi notatkę, która będzie zawierać datę stwierdzenia szkody, opis szkód, okoliczności oraz dane osoby stwierdzającej.
6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia jakichkolwiek rzeczy w Pojeździe i ich utraty, jak też uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. Równocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu takich zdarzeń a Najemcy nie przysługują w takiej sytuacji wobec Wynajmującego jakiekolwiek roszczenia.
7. W przypadku każdorazowej utraty przez Najemcę elementów wyposażenia Pojazdu, tj. w szczególności kluczyków czy dowodu rejestracyjnego Pojazdu, Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z wyrobieniem nowych kluczyków lub dokumentów.
8. Najemca zobowiązany jest do:
a) korzystania z Pojazdu wyłącznie w celach rekreacyjno-turystycznych, tym samym zabronione jest użytkowanie Pojazdu w jakichkolwiek innych celach,
b) zabezpieczenia Pojazdu i wyposażenia przed kradzież ą z dochowaniem szczególnej staranności (każdorazowe zamykanie Pojazdu, staranne zabezpieczenie dokumentów, tj. dowodu rejestracyjnego oraz policy OC oraz kluczyków),
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi Pojazdu, w szczególności sprawdzania i uzupełniania płynów eksploatacyjnych, sprawdzania stanu oraz ciśnienia w oponach Pojazdu oraz prawidłowego działania świateł, jak również dokonywania regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy,
d) samodzielnego ponoszenia kosztów mandatów, kar i innych opłat powstałych w toku użytkowania przez Najemcę Pojazdu,
e) stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją Pojazdu,
f) utrzymywania Pojazdu w należytej czystości, a także korzystania z Pojazdu zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji,
g) przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
h) niebrania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów oraz do niewykorzystywania Pojazdu do popełnienia lub/i pomocy w działaniach sprzecznych z prawem, a także do innych celów, które wykraczają poza postanowienia Umowy oraz OWN,
i) nieużywania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, w szczególności na drogach niebędących drogami dopuszczonymi do ruchu drogowego,
j) nieprzewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub jego wyposażenia,
k) nieprzewożenia Pojazdem ładunków innych niż niezbędne dla celów związanych z podróżą oraz nieprzekraczania maksymalnej masy całkowitej Pojazdu 3.500 kg,
l) w przypadku przewozu Pojazdem zwierząt domowych, zapewnienia odpowiednich warunków przewozu takich zwierząt (np. w postaci transportera dla zwierząt), a w razie powstania szkody wynikającej z przewozu Pojazdem zwierzęcia, do samodzielnego jej pokrycia w pełnej wysokości,
m) respektowania całkowitego zakazu palenia w Pojeździe pod rygorem obciążenia Najemcy karą porządkową w wysokości 1000 zł oraz obowiązkiem pokrycia przez Najemcę wszelkich kosztów związanych z oczyszczeniem/usunięciem skutków naruszenia ww. zakazu.
9. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wskazanych w przekazanej Najemcy polisie ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi i Ukrainy; wszelkie podróżowanie poza tymi terenami, a także na terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami są bezwzględnie zabronione; w przypadku złamania zakazu Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 zł oraz wszelkimi kosztami mającymi wystąpić z tytułu braku AC; w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wskazaną kwotę, w tym szkody całkowitej lub kradzieżowej i odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za te szkody.
10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w Umowie terminu rozpoczęcia okresu najmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy bądź inne opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej. W przypadku przewidywanego opóźnienia przekraczającego 48 godzin, Najemca uprawniony jest do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat lub auta zastępczego (wg wyboru Najemcy) albo voucher na kolejny najem, a rezerwacja na Pojazdu zostaje anulowana lub przesunięta. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego.

§ 9

Postępowanie w przypadku awarii, wypadków, przeprowadzenia napraw

1. Samochód objęty jest ubezpieczeniem OC/AC. W razie awarii, kolizji, wypadku Najemca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili powstania szkody lub dowiedzenia się o niej przez Najemcę, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii, a także innych okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy i wypłatę odszkodowania. W przypadku braku powiadomienia Wynajmującego przez Najemcę, wszelką odpowiedzialność z tytułu opisanych wyżej zdarzeń ponosi Najemca.
2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego
faktu policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję Najemca będzie likwidował na własny koszt. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia, w tym wielkość i rodzaj uszkodzenia, nazwiska, adresy osób i numery rejestracyjne Pojazdów biorących udział w zdarzeniu, numery polis, dane świadków; komplet dokumentów winien być przekazany Wynajmującemu w dniu zwrotu Pojazdu, a dokumenty pisane w językach obcych - przetłumaczone;
3. Jeśli szkoda lub awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, Najemca może kontynuować jazdę.
4. W sytuacji kiedy szkoda lub awaria ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub na pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca nie może kontynuować jazdy, a uszkodzenie powinno zostać usunięte w porozumieniu z Wynajmującym i po uzyskaniu jego zgody, w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny Pojazdu. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego.
5. W przypadku, gdy awaria (dotyczy awarii technicznej, nie zaś w szczególności kolizji/wypadku) powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.


§ 10
Dane osobowe

1. Wynajmujący oświadcza, że administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator”) jest spółka THE CAMPERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 78 lok. 5C, 50-603 Wrocław, KRS: 0000960025. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wymieniony adres lub e-mail: info@thecampers.pl.
2. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Najemcy.
3. Podanie danych osobowych przez Najemcę ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędne jest do wykonania umowy zawieranej z Administratorem.
4. Najemca i inny uprawniony do prowadzenia pojazdu Użytkownik mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
5. Najemca i Użytkownik mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zakończenia świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie więcej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator zobowiązuje się do: a) przetwarzania danych osobowych w tajemnicy zgodnie z przepisami krajowymi, a także RODO,
b) zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniając tym samym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,
c) zachowania należytej staranności podczas przetwarzania wszelkich danych osobowych.
8. Dane osobowe Najemcy i innego uprawnionego do prowadzenia Pojazdu Użytkownika mogą być przekazane kontrahentom Wynajmującego, z których pomocą wykonuje on umowę, osobom lub podmiotom, które obsługują Wynajmującego prawnie, podatkowo lub księgowo, podmiotom, z których pomocą Wynajmujący dochodzi roszczeń, podmiotom, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla powadzenia działalności przez Wynajmującego.
9 . W razie zmiany danych podanych Wynajmującemu Najemca poinformuje o tym Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.
1 0 . Jeżeli Najemca nie poinformuje Wynajmującego o zmianie adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w terminie określonym w punkcie poprzednim, Wynajmujący przesyła korespondencję oraz kontaktuje się z Najemcą zgodnie z dotychczas wskazanym adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu. Korespondencję doręczoną zgodnie z postanowieniem zdania poprzedniego uważa się za prawidłowo doręczoną.


§ 11
Oświadczenie Najemcy


Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią i otrzymał Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego oraz że do treści nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje warunki najmu samochodu kempingowego (Pojazdu).

bottom of page